Contacts

Czech Medical Herbs

Czech Medical Herbs, s.r.o.

 • Ve Smečkách 1258/6, 110 00 Praha 1
 • +420 212 241 167

 • Tomáš Kubálek, Prague, Czech Republic
 • Chief Executive Officer
 • +420 602 299 220
 • kubalek@cmherbs.cz
 • Richard Chalupník, Prague, Czech Republic
 • Chief Finance Officer
 • +420 602 324 239
 • chalupnik@cmherbs.cz
 • Ira Stephen Bowering, Toronto, Canada
 • Chief Commercial Officer
 • +1-416-712-2405
 • sbowering@cmherbs.eu